สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

ประเภทเอกสาร : เอกสารแบบฟอร์ม (บุคลากร/อาจารย์)

# เอกสาร Word PDF
แผนกลยุทธ์การเงินสำนักวิศวะ 66
แผนพัฒนาสำนักวิชาฯ-66-70
แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ
แบบรายงานการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน
แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาไปนอกสถาน สำนักวิชาฯ
ลาอุปสมบท 3 ฉบับ
ลาพักผ่อน
ลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร
ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
ลาไปฟิ้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ลาไปประกอบพิธีฮัีจญ์
ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศและแบบรายงาน
ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ลาเข้ารับคัดเลือก และเตรียมพล
ใบขอยกเลิกวันลา
แก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) สำหรับอาจารย์
แบบฟอร์ม กค002 ขอส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ
แบบฟอร์ม กค001 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย
ใบขอเบิกค่ารักษาพยาบาล 7131
ใบเบิกค่าเล่ารียนบุตร 7223