สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

ประวัติความเป็นมา

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development: EEC) ถูกคาดหวังให้เป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศไทยเข้าสู่ยุค Industry 4.0 และส่งแรงขับเคลื่อนต่อถึง Thailand 4.0 เนื่องจากทำเลที่ตั้งเป็นยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบ เป็นศูนย์กลางระบบ Logistic ของภูมิภาคอาเซียน และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รัฐบาลจึงได้เตรียมการในส่วนของการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 คลัสเตอร์ โดยกลุ่ม 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และได้เพิ่มเติมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอีก 5 อุตสาหกรรม ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลักของ EEC และประเทศไทย ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ทั้งนี้คลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่มีการใช้งานศาสตร์ด้านวิศวกรรมนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากในพื้นที่ แต่การผลักดันโครงการ EEC เพื่อให้ตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ หากจะต้องลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยใช้นวัตกรรมการผลิต การเตรียมแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่ก้าวหน้านั้น มีความ จำเป็นจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการผลักดันให้เกิดการลงทุน ปัญหาการขาดแคลนแรงงานซึ่งเกิดจากแรงงานที่จบการศึกษาด้านสายอาชีพที่ลดลง และมีทักษะแรงงานที่ไม่ตรงตามความต้องการ รวมถึงนวัตกรรมการผลิตที่ล้าสมัยใหม่ อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการมีโอกาสขาดทุนเนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงกว่าผู้ผลิตรายอื่น ผู้ผลิตที่มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญและสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมาตอบโจทย์ปัญหาการผลิตจะสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันได้ ตัวอย่างเช่น การสร้างนวัตกรรมที่ทดแทนการใช้แรงงานไร้ทักษะจำนวนมาก เช่นการพัฒนาหุ่นยนต์มาใช้เพียงตัวเดียวก็สามารถทดแทนแรงงานได้ 5-10 เท่า ดังนั้นการจัดตั้งหน่วยงานที่ช่วยผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่เชี่ยวชาญและนวัตกรรมอุตสาหกรรมขึ้นในพื้นที่ EEC นั้นย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้ง 10 คลัสเตอร์ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จึงได้เสนอแผนงานจัดตั้งสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ดังรายละเอียดในเอกสารแผนงานนี้

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ

พันธกิจ

เพื่อยกระดับกลุ่มหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ในวิทยาเขตบางพระให้เป็นสำนักวิชาฯ โดยมีพันธกิจดังต่อไปนี้

1. ผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์และช่างอุตสาหกรรมที่มีความเป็นเลิศ มีศักยภาพ พร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ โดยเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ให้สามารถนำไปแก้ปัญหาได้จริง และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

2. ผลิตผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ ทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ขั้นสูง เพื่อสามารถนำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ประเทศโดยมุ่งเน้นการให้บริการวิชาการเชิงรุก

3. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. จัดระบบบริหารจัดการการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พัฒนาคน พัฒนาชาติ