สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

พิธีมอบวุฒิบัตร นักศึกษาที่ผ่านการอบรม หลักสูตร “ควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ”

วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.  ผศ.คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก ได้มอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติ หลักสูตร “ควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ” โดยการอบรมเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางด้านวิชาชีพ และประสบการณ์ สำหรับการใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 รายวิชา

1. รายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 1

2. รายวิชาการฝึกทักษะเบื้องต้นในโรงฝึกงาน 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ จัดขึ้น ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก