สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

โครงการ BUU Tech Talk 2022 x ETAT: Updated Smart Automation and Data Analytics for EEC

  เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ผศ.คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
ได้รับ
มอบหมายให้ปฏฺิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการร่วมลงนามข้อตกลง EDUNET (PHOENIX CONTACT International Education Network) และนำทีมคณาจารย์สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในนิทรรศการในกิจกรรม BUU Tech Talk 2022 x ETAT : Updated Smart Automation and Data Analytics for EEC ทั้งนี้ ผศ.คมกฤช กิตติพร ได้เป็นตัวแทนในการร่วมถือธงเพื่อแสดงสัญลักษณ์ของโครงการดังกล่าว และการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยในสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่อให้ทำงานสอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจในอนาคต อีกทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ Industry 4.0 กับผู้เชี่ยวชาญ จากต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการชั้น 11 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา