สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ด้าน Geometric Dimensioning and Tolerancing in Mechanical drawing ( GD &T )

  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เเละนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ด้าน Geometric Dimensioning and Tolerancing inMechanical drawing ( GD &T ) โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาความรู้แก่อาจารย์ ด้านการประสิทธิภาพในการผลิตชิ่นส่วนของเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติตามมาตรฐานที่กําหนด

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ธวัชชัย นุชโสภา จากสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)

จัดอบรมหลักสูตรในหัวข้อ ดังนี้

1. Basic Dimensioning and Tolerancing  กำหนดอบรม วันที่ 9-11 พ.ย.2565

2. Geometric Dimensioning and Tolerancing in Mechanical drawing กำหนดอบรม วันที่ 10-18 พ.ย.2565

ณ ห้อง AV331 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก