สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

ประชุมโครงการ Education & Training for Automation 4.0 in Thailand: ETAT) และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ETAT สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ผศ.คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เเละนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในการต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่คณะดูงานคณาจารย์จาก 7 มหาวิทยาลัย ในยุโรปที่ได้เดินทางมาร่วมประชุมโครงการ Education & Training for Automation 4.0 in Thailand: ETAT) และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ETAT สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม โดยมี อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต ประธานหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ บรรยายในหัวข้อความร่วมมือในอุตสาหกรรม และการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของภาพอุตสาหกรรมในยุค Industry.4.0 พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ (ENMEC)สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก