สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

การอบรมให้ความรู้ด้านผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิกะแม็ก ด้วยหุ่นยนต์ระดับ 1 ณ บริษัท วีซีเอส (ไทยแลนด์)

  หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
และ
นวัตกรรม มทร.ตะวันออก จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาทุน SNC ประจำปี 2565 ในโครงการพรีเมียมคอร์สหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ โดยอบรมให้ความรู้ด้านผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิกะแม็ก ด้วยหุ่นยนต์ระดับ 1 เพื่อเพิ่มพูลทักษะ และประสบการณ์แก่นักศึกษาให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  จัดขึ้นในวันที่ 15,17,19 ตุลาคม 2565 ณ บริษัท วีซีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
จ.
ฉะเชิงเทรา