สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

การประชุมระหว่าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม และบริษัทสยามมิชลิน จำกัด

   เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ผศ.คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เเละนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสำนักวิชาฯ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ
กับ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษารูปแบบแบบการฝึกอบรมระยะสั้น หรือที่เรียกว่า EEC Model Type B ของหลักสูตร วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ รวมถึงความร่วมมือทางด้านงานวิจัย การรับบริการวิชาการ และร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ

   ทั้งนี้ อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต ประธานหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ได้บรรยายในหัวข้อความร่วมมือในอุตสาหกรรม และการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมในยุค Industry.4.0 ณ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด จ.สมุทรปราการ