สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

การบรรยายพิเศษจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงตะวันออก

           เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 หลักสูตร วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เเละนวัตกรรม 
มทร.ตะวันออก จัดกิจกรรมอบรมบรรยายและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ความรู้ เพิ่มทักษะด้านวิชาชีพ และประสบการณ์ ให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 รายวิชา

1. รายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 1

2. รายวิชาการฝึกทักษะเบื้องต้นในโรงฝึกงาน 

           โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ"เครื่องมือวัดและการควบคุม" ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะสำหรับการใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม  กิจกรรมจัดขึ้น
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก