สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับเทศบาลตำบลบางพระ

       วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ผศ.คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เเละนวัตกรรม ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับเทศบาลตำบลบางพระโดย นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ

          ซึ่งทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานไฟฟ้า และเล็งเห็นว่าพลังงานไฟฟ้าเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ จึงได้ร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนายานยนต์พลังงานไฟฟ้า เช่น รถขยะ รถตู้ และมอเตอร์ไซรับจ้าง เพื่อช่วยลดมลพิษ และลดค่าใช้จ่ายจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อประชาชน องค์กร และประเทศชาติโดยรวม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

          ทั้งนี้ บุคลากรจากเทศบาลตำบลบางพระ ได้เข้าเยี่ยมศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ (ENMEC) เพื่อเยี่ยมชมศูนย์พัฒนางานวิจัย และผลงานการพัฒนารถตู้ไฟฟ้า จากบุคลากรในสังกัดสำนักวิชาฯ ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก