สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเป็นนักวิจัยอัจฉริยะสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี และนวัตกรรม กิจกรรมที่ 1

      เมื่อวันพุธที่ 21 ก.ย. 2565 อาจารย์ทัศพันธุ์ สวรรณทัต พร้อมด้วย อาจารย์สมมาตร พรหมพุฒ
และ
อาจารย์พงพัฒน์ สิงห์ศรี อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการ ในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเป็นนักวิจัยอัจฉริยะสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมที่ 1 การบ่มเพาะบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมอัจฉริยะ หัวข้อการบรรยาย เรื่อง ทิศทางการทำงาน/แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
(
Talent Mobility)โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 21 - 23 กันยายน 2565  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา