สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

บริษัท เฟสโต้ ประเทศไทย จำกัด บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน และส่งมอบ ณ ห้อง PLC สำนักวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 เมื่อวันพุธที่ 21 ก.ย. 2565 บริษัท เฟสโต้ ประเทศไทย จำกัด ได้บริจาคชุดอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ให้แก่ หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ดังนี้

1. ชุดฝึกปฏิบัตินิวเมติกส์ จำนวน 1 ชุด

2. ชุดฝึกปฏิบัตินิวเมติกส์ไฟฟ้าจำนวน 1 ชุด

3. ชุดฝึกปฏิบัติไฮดรอลิกส์จำนวน 1 ชุด

4. ชุดฝึกปฏิบัติเซอร์โวไฮดรอลิกส์จำนวน 1 ชุด

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ บริษัท เฟสโต้ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาดังกล่าว

สำนักวิชาฯ นำไปใช้ในการฝึกทักษะแก่นักศึกษาในการเรียนวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์  โดยอาจารย์สุธิดา ทองนุช อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว  ณ ห้อง PLC สำนักวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความยินดีจะถ่ายทอดความรู้การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้น ให้กับสำนักวิชาฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ