สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

การตรวจประเมินติดตามผลงานโครงการ TRM และ Premium Course โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

วันจันทร์ที่ 19 ก.ย. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. (ช่วงเช้า) ผศ.คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินติดตามผลงานโครงการ TRM และ Premium Course
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
โดย รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีด้านการวิจัยและวิจัย มทร.ธัญบุรี ได้สรุปภาพรวมแพลทฟอร์ม TRM
และได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TRM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวน 3 ผลงานดังนี้
1. โครงการ TRM - TRM2564-160 เรื่อง การพัฒนาระบบนำทางรถไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติสำหรับงานขนย้ายวัสดุภายนอกอาคารโรงงาน โดย อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต
2. โครงการ TRM - TRM2564-330 เรื่อง การออกแบบและ Retrofit เครื่องกลึง CNC โดย อาจารย์ชวลิต ปัญญาอิสระ
3. โครงการ TRM - TRM2564-327 เรื่อง การแก้ไข และติดตั้งรถวางแบบขึ้นรูปด้วยน้ำเหล็ก โดย อาจารย์นพรุจ เขียวนาค
พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมผลงานที่ได้ดำเนินการในโครงการ TRM ณ อาคารฝึกปฏิับัติการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
และเข้าเยี่ยมชมผลงาน ณ บริษัท เอ็น พี เอ็ม อัลลิแอนซ์ กรุ๊ป
เวลา 14.00-16.00 น. (ช่วงบ่าย) รับฟังการบรรยาย ARAI Academy โดย ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธาน บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
และเข้าเยี่ยมชมผลงานโครงการ TRM และ Premium Course ณ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)