สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

กิจกรรมแบบเวียนฐานในห้องเรียน และจัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนดารสมุทร วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565
สำนักวิศวกรรมมาศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมแบบเวียนฐานในห้องเรียน และจัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อให้แก่
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งหมด 641 คนตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.50 น. แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมจัดตั้งบูธประขาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา 10.00 น. ณ ห้องประชุมส่วนกลาง โรงเรียนดาราสมุทร
2) กิจกรรมแบบเวียนฐานในห้องเรียน แต่ละสถาบันจะแนะแนวนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย ได้มีการเข้าแนะแนวนักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ ชั้น 7 ห้อง ม.6/4 โรงเรียนดาราสมุทร