สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาโควตาพิเศษของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ก.ย. 2565  ผศ.คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และนักศึกษาทุนโควตาพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2564 และประจำปีการศึกษา 2565 โดยการประชุมจัดขึ้นเพื่อชี้แจงเงื่อนไข และรายละเอียดเกณฑ์การให้โควตาพิเศษ
ของสำนักวิชาฯ พร้อมทั้งลงนามในสัญญารับทุนฯ

     ทั้งนี้ ทุนโควตาพิเศษของสำนักวิชาฯ “ทุนเรียนดี” เป็นทุนให้เปล่าที่พิจารณาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ยากจน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความประพฤติที่ดี ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด มีจิตอาสาช่วยเหลืองานของสำนักวิชาฯ ไม่ทำผิดกฎหมาย หรือระเบียบของมหาวิทยาลัย การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น
ห้อง AV 311 อาคารวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก