สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

การประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 
เมื่อวันพุธที่ 7 ก.ย. 2565 ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ในสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เข้าประชุมหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรร่วมกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกัน รวมทั้งการจัดฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่นักเรียน  และคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ในสายช่างอุตสาหกรรม  โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และส่งเสริมให้การเรียนการสอนตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก