สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2565

    สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ดำเนิน
โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ทุกคนเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษา

สร้างความมั่นใจที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ

    ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr. Luke Bauer วิทยากรชาวต่างชาติ มาให้ความรู้และทำกิจกรรมเสริมทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ การในวันที่ 4 กรกฏาคม 30 กันยายน 2565ผ่านระบบ Online application Zoom