สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

ว.วิศวกรรมแหลมฉบัง เข้าศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ (ENMEC) ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก

วันพุธที่ 30 ส.ค. 2565 ดร.ชนิดา บุพตา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
ให้
การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเมคคา
ทรอ
นิกส์ (ENMEC) สืบเนื่องจากความก้าวหน้าตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการหลักสูตร Refinery Mechatronics ระหว่างเทศบาลนครแหลมฉบัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
โดย
อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต ประธานหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ Industry 4.0
ซึ่ง
เป็นการส่งเสริมประสบการณ์ตรงให้แก่ศึกษาให้ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ด้าน Robotics ที่มีความสำคัญต่อการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และคณาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ได้จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการใช้งานแขนกลของหุ่นยนต์ (ABB Industrial robotic arm) พร้อมทั้งได้แนะแนวการศึกษา และการเรียนต่อระดับปริญญาตรี ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก