สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

การประชุมระหว่าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

วันพุธที่ 24 ส.ค. 2565 ดร.วรรณา ตันประภัสร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ในสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ร่วมประชุมกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย ,การพัฒนาหลักสูตร ,การฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่นักศึกษา และคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ในสายช่างอุตสาหกรรม เพื่อให้การเรียนการสอนตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมี ผศ.คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม และคณาจารย์ในสังกัด ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ (ENMEC) ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก