สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ. ชลบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 23 ส.ค. 2565 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหลักสูตรที่การจัดการเรียนการสอนในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ซึ่งได้มีการประชุมรับฟังผลการดำเนินการโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ หลักสูตรโรงเรือนอัจริยะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และลงพื้นที่เพื่อติดตามและเยี่ยมชมโรงเรือนที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ อาคารวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษร โดย ผศ.ดร. กรรณพต แก้วสอน ประธานหลักสูตรวิศวกรรมมเกษตร รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้ผ่านการอบรมในการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ และกการประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่โรงเรียนอัจฉริยะ (Smart Greenhouses) เป็นการอบรมหลักสูตรระยะสั้น จัดการอบรมทั้งในรูปแบบออนไลน์ และการจัดการอบรมภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และนำไปบูรณาการกับชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ และสามารถใช้งานได้จริง