สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุน (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุน (โควตาพิเศษ)
ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
1.นายพงศกร จันทร์ศิรินุสรณ์
วศ.บ.วิศวกรรม เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
2.นางสาวกรกนก ประเสริฐ
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
3.นายนาธาน กัลยาณกุล
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร
4.นางสาวอนุสรา อุ่นกาย
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
5.นายวีรจักร จันทร์สอน
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์