สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเยี่ยมชม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันจันทร์ที่ 15 ส.ค. 2565 รศ. ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมคณาจารย์ในสังกัด และ Professor Tetsunori จาก Nagoya University เข้าเยี่ยมชมสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒงานวิจัย ด้านการพัฒเทคโนโลยีและนวัตกรรม เทคนิคการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และจะร่วมมือกันในการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม โดยมี ดร.ชนิดา บุพตา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และคณาจารย์ในสังกัดให้การต้อนรับ ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก