สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ (ENMEC) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 ผศ.คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม และคณาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้การต้อนรับ ผศ. ดร.นรา สมัตถภาพงศ์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะผู้ศึกษาดูงาน โดยเข้าศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ (ENMEC) และได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน หลักสูตร วศ.บ.อุตสาหการและโลจิสติกส์ เป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากข้อตกลงบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความเข้มแข็งและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก