สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

โครงการฝึกอบรมเยาวชนวัยใสหัวใจอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันพุธที่ 10 ส.ค. 2565 ดร.กมลวรรณ จิตจักร อาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยาย "โครงการฝึกอบรมเยาวชนวัยใสหัวใจอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565"
สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลบางพระ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับวาระแห่งชาติที่ส่งเสริมคนไทยทุกคน ควรให้ความสนใจ มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะปัจจุบันราคาต้นทุนของพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง
เทศบาลตำบลบางพระ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเยาวชนวัยใสหัวใจอนุรักษ์ เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ