สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามแนวทางอีอีซีโมเดล Type B “หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1”

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ (ENMEC) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามแนวทางอีอีซีโมเดล Type-B ให้บริการวิชาการแก่บริษัทอัทสุมิเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด โดยจัดอบรมหลักสูตร “ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1” เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในด้านเทคโนโลยีเฉพาะทางเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาเป็น Industry.4.0 เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ
โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายและฝึกปฏิบัติ ดังนี้
-หลักการใช้เครื่องกลึง, เครื่องมือตัด, การเขียนโปรแกรม ของCNC
โดย อ.วรเมท ทองตัน และอ.สมเกียรติ หมายถมกลาง
-ฝึกปฏิบัติการกลึงชิ้นงานด้วยเครื่องกลึง CNC
โดยนายอุดม ศรีใจ