สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

“โครงการทุนการศึกษา กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ เพื่อการพัฒนา บุคลากร เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) ประจำปี 2565” ณ ห้องประชุมโชคอนันต์วิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่ นิสิต นักศึกษา หลักสูตรสหกิจศึกษา และหลักสูตรทวิภาคี “โครงการทุนการศึกษา กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ เพื่อการพัฒนา บุคลากร เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) ประจำปี 2565” ณ ห้องประชุมโชคอนันต์วิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
โดยมีอาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต ประธานหลักสูตร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม นำนักศึกษา ราย นายธนภัทร ทากุ นักศึกษาประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ผู้ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาจากโครงการดังกล่าวฯ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2568) ทั้งนี้ นักศึกษาได้รับโอกาสเข้าฝึกงานในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบลูเทค จ.ฉะเชิงเทรา