สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

โครงการงานวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และผลงานสำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (RMUT EXPO)

เมื่อวันพฤหัสที่ 4 สิงหาคม 2565 อ.ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต ประธานหลักสูตร วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ นายนพรุจ เขียวนาค พร้อมด้วยนักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ได้นำผลงานวิจัยจัดนิทรรศการ ในโครงการงานวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และผลงานสำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (RMUT EXPO) ตามที่กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ดำเนินโครงการ “ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการปรับเปลี่ยนบทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อขับเคลื่อนประเด็นสาคัญของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 ให้เป็นแผนที่นำทาง (Roadmap) 5 ณ ห้องบอลรูม 2-3 ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ