สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามแนวทางอีอีซีโมเดล Type-B ณ บริษัท ไทยสตีสเคเบิล จำกัด (มหาชน)

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ (ENMEC) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามแนวทางอีอีซีโมเดล Type-B ให้บริการวิชาการแก่บริษัท ไทยสตีสเคเบิล จำกัด (มหาชน) อบรม "หลักสูตร Industry4.0"

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในเทคโนโลยี มุ่งไปสู่การพัฒนาเป็น Industry.4.0 เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติในสายการผลิต เพื่อลดเวลาและลดปัญหา ของเสีย ในกระบวนการผลิต


โดยมีวิทยากรผู้เชียวชาญบรรยายการอบรมหัวข้อดังนี้

Industry 4.0 อ.ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต

Industrial Robotics อ.ชวลิต ปัญญาอิสระ

Enterprise Resource Planning (ERP) อ.สมมาตร พรหมพูฒ

Robotic Process Automation (RPA) อ.ศรีชล ภิรมย์ลาภ

Industrial Internet of Things (IIOT) ผศ.พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี