สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

กิจกรรมการถอดบทเรียนภายใต้โครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักการของกลุ่มมหาวิทยาลัยคโนโลยี ราชมงคล ปฏิรูประบบพัฒนากำลังคนของประเทศ ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565

          เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565าจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต พร้อมด้วยอาจารย์นพรุจ เขียวนาค ตัวแทนนักวิจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรมเข้าร่วมกิจกรรมการถอดบทเรียนโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากร

       ผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อการปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทารา อ่าวนาง บีช รีสอร์ทและสปา จังหวัดกระบี่ โดยได้ร่วมระดมความเห็น (Focus group)เพื่อถอดอดบทเรียนการบริหารโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ ด้านระบบการจัดงานแพลตฟอร์ม การบริหารการเงิน และบทบาทของโหนดในโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ