สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

งานประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 7

ผศ. จิรวัฒน์ ณ พัทลุง อาจารย์ศิริชัย สมแสน และ ว่าที่ ร.อ.ศุภัทร ศิลาลอย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 7 โดยจัดขึ้นในวันที่ 6-8 ก.ค. 65 ณ โรงแรมแคนทารีโคราช อำเภอเมือง จังหวัคนครราชสีมา ทั้งนี้ ได้ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการจำนวน 6 ผลงาน ประกอบด้วย
1.บทความวิจัย เรื่อง "สภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตที่วางคลิปหนีบกระดาษ" (ว่าที่ร.อ.ศุภัทร ศิลาลอย)
2.บทความวิจัย เรื่อง "สภาวะที่เหมาะสม ในกระบวนการผลิตอุปกรณ์เช็คระดับน้ำมัน" (ว่าที่ร.อ.ศุภัทร ศิลาลอย)
3.บทความวิจัย เรื่อง "การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสม ในการผลิตขวดพลาสติกโพลีเอมิลีน รุ่นGP-1500sAuto ขนาด 300 มิลลิลิตร "
(ผ.ศ.จิรวัฒน์ ณ พัทลุง)
4.บทความวิจัย เรื่อง "การศึกษาจุดคุ้มทุนในการผลิตขวดพลาสติก กรณีศึกษาเครื่องเป่าขวดพลาสติก รุ่น GP-1500sAuto" (ผ.ศ.จิรวัฒน์ ณ พัทลุง)
5.บทความวิจัย เรื่อง “การศึกษาและพัฒนาเชื้อเพลิงอัดแท่งชีวมวลจากเปลือกทุเรียนและเปลือกมังคุด” (อาจารย์ศิริชัย สมแสน)
6.บทความวิจัย เรื่อง “ การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยเทคนิคกรรมอุตสาหการ กรณีศึกษากระบวนการผลิตอิฐบล็อก”
(อาจารย์ศิริชัย สมแสน)