สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

RMUT-TRM Day 2022

เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565 นายนพรุจ เขียวนาค รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
พร้อมด้วย นายชวลิต ปัญญาอิสระ นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต นายศรีชล ภิรมย์ลาภ ผศ.ดร. กรรณพต แก้วสอน นายอภิวัฒน์ จันโท และนางสาวภัทราพร สัณชาตเจตน์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ที่พัฒนากับภาคอุตสาหกรรม ในงาน RMUT-TRM Day 2022 สัมมนาวิชาการและนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ณ ห้องนครรังสิต บอลรูม โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพฯ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยเป็นความร่วมมือของ 9 มทร. ร่วมกับสำนักงานนโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ดำเนินโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ (TRM ) มีเป้าหมายในการสนับสนุนให้นักวิจัย ไปทำงานร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการภาคอุตสาหกรรม และสามารถนำงานวิจัยไปใช้ได้จริง
โดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย 4 ผลงาน
1. ผลงานวิจัย เรื่อง “การออกแบบ และ Retrofit เครื่องกลึง CNC”
ได้รับรางวัล Bronze Award (นายชวลิต ปัญญาอิสระ หัวหน้าโครงการวิจัย นายนพรุจ เขียวนาค และนายศรีชล ภิรมย์ลาภ)
2.ผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบนำทางรถไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติสำหรับงานขนย้ายวัสดุภายนอกอาคารโรงงาน” ได้รับรางวัล Silver Award (นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต นายชวลิต ปัญญาอิสระ และ นายวรเมธ ทองตัน)
3.ผลงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาวัสดุห่อหุ้มผิวมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกด้วยการใช้วัสดุ TechnicalTextiles” (ผศ.ดร. กรรณพต แก้วสอน ดร.ชนิดา บุพตา และ นางสาวภัทราพร สัณชาตเจตน์)
4.ผลงานวิจัย เรื่อง “ระบบควบคุมความชื้นแบบอัตโนมัติในโรงเพาะเห็ดนางฟ้า” (ผศ.ดร. กรรณพต แก้วสอน นายอภิวัฒน์ จันโท และ นายสมมาตร พรหมพุฒ)