สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาทุน SNC ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตร วศ.บ.สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาทุน SNC ประจำปีการศึกษา 2565 "หลักสูตรที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ EEC Model – Type A“ ก่อนเปิดภาคการศึกษา และก่อนเข้าปฏิบัติงาน ณ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)ตั้งแต่วันที่ 23 พค.65-24 มิ.ย.65 ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม โดยได้มีหัวข้อการอบรม ดังนี้
1.Industrial Robotice (อ.ชวลิต ปัญญาอิสระ และ อ.ศรีชล ภิรมย์ลาภ)
2.CNC (อ.วรเมธ ทองตัน และอ.อุดม ศรีใจ)
3.PLC (อ.กรินทร์ โกสิยานุรักษ์ และอ.วัชระ มงคงสถิตย์)
4.IIOT (อ.พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี และสมมาตร พรหมพุฒ)