สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าเยี่ยมชมสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำทีมคณาจารย์เข้าเยี่ยมชมสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม โดยเป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากข้อตกลงบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความเข้มแข็งและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรณ์ร่วมกัน
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม โดย อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อร่วมมือกันในการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมต่อไป