สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

วันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 ณ BBS Auditorium ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา หัวข้อ “EEC Model Type A เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน” ในวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 BBS Auditorium ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยบูรพา และในงานสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ตัวอย่างการจัดการศึกษา รูปแบบ CWIE และ EEC Model Type A ตามความต้องการของอุตสาหกรรม โดยมีเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่ายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเข้าร่วม ทั้งรูปแบบ online และonsite