สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาทุน SNC รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 21 พค. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
เป็นประธานเปิดในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาทุน SNC รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนักศึกษาทุนและผู้ปกครองเข้าร่วม
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธาน บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาทุน และแนะทางในการปฏฺิบัติงานฯ อาจารย์บริหารหลักสูตรฯ
ได้แนะนำแนวทางการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยฯ และการปฏิบัติงานตามสัญญารับทุน ณ ห้อง AV 311 อาคารสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม