สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

คณาจารย์เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท Rockwell Automation Thailand

วันที่18 พค. 2565 นายชวลิต ปัญญาอิสระ ประธานหลักสูตร วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

นำคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท Rockwell Automation Thailand จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบนวัตกรรมเทคโนโลยีอัตโนมัติสมัยใหม่ ,IIoT และ Digital twin

เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีอัตโนมัติสมัยใหม่ ,IIoT และ Digital Twin

มาบูรณาการกับการสอน และพัฒนางานวิจัย