สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

มทร.สุวรรณภูมิและมทร.ศรีวิชัย ศึกษาดูงานสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ

วันศุกร์ ที่ 18 เมษายน 2567 ผศ.คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก พร้อมด้วยดร.ชนิดา บุพตา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต ประธานหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ดร.สุนทรี แสงศรี และอาจารย์วรเมธ ทองตัน อาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ร่วมต้อนรับท่านผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ พร้อมด้วย รศ.สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในโอกาสศึกษาดูงานสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมี อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต ประธานหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เป็นวิทยากรและพาเยี่ยมชมศูนย์ ENMEC