สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

การพัฒนาเยี่ยมชมศูนย์เครื่อข่ายบุคลากรในเขตอีอีซี (EEC NETs)

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม วันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการศึกษาคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) เข้าตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ EEC-HDC (ENMEC) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

โดย ผศ.คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กล่าวต้อนรับ และได้รายงานเกี่ยวกับการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา และภาคเอกชน รวมถึงกิจกรรมที่ดำเนินการตามแนวทางอีอีซีโมเดล

ทั้งนี้ อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต ได้รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ และนำคณะฯ เยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ (ENMEC) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม