สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ มทร.ตะวันออก ประจำปี 2567

วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2567 ดร.ชนิดา บุพตา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์มทร.ตะวันออก ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ตระหนักถึงความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีไทยรวมถึงการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในมหาวิทยาลัย การแสดงความเคารพและระลึกถึงบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก