สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย

       วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2567 ผศ.คมกฤช กิตติพร คณะบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก พร้อมด้วย ดร.ชนิดา บุพตา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณาจารย์และบุคลากรในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม เข้าร่วมโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ ห้องมังคลอุบลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เวลา 07.30 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร และเวลา 09.30 น. พิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมลำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จกพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสืบสานวัฒนธรรมไทยงานด้านอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมชาติ