สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

       วันพฤหัส ที่ 28 มีนาคม 2567 ดร.ชนิดา บุพตา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการซ้อมแผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ณ ห้องประชุมตะวันฉาย ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์และกิจการนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจทักษะในการจัดการและช่วยเหลือสุขภาพจิตนักศึกษา เมื่อเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิตและจัดทำแผน ซ้อมแผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต ของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย