สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

>>❤️กิจกรรมจิตอาสา❤️<< โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในรูปแบบมหาวิทยาลัยในโรงงานสยามมิชลิน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก (Work-integrated Learning : WiL) รุ่น 1 ประจำปีการศึกษา 2/2566

>>❤️กิจกรรมจิตอาสา❤️<<
โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในรูปแบบมหาวิทยาลัยในโรงงานสยามมิชลิน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก (Work-integrated Learning : WiL) รุ่น 1 ประจำปีการศึกษา 2/2566 วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567 ณ ชายหาดบางแสน โดยมี อาจารย์ทัศพันธ์ุ สุวรรณทัต ประธานหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์, ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมเกียรติ หมายถมกลาง, ดร.สุนทรี แสงศรี, อ.กรินทร์ โกสิยานุรักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ พร้อมด้วยนางสาวเบญจมาศ สุวรรณทัต หัวหน้าสำนักงานคณบดี และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้