สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในรูปแบบมหาวิทยาลัยในโรงงานสยามมิชลิน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก (Work-integrated Learning : WiL) รุ่น 1 ประจำปีการศึกษา 2/2566

โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในรูปแบบมหาวิทยาลัยในโรงงานสยามมิชลิน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก (Work-integrated Learning : WiL) รุ่น 1 ประจำปีการศึกษา 2/2566 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 23 มีนาคม 2567ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมเกียรติ หมายถมกลาง, ดร.สุนทรี แสงศรี, อ.วรเมธ ทองตัน, อ.กรินทร์ โกสิยานุรักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เป็นผู้บรรยายและกรรมการทดสอบประเมินการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ