สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศึกษาดูงานสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ณ ห้อง AV อาคารอัตวิทยา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

วันที่ 18 มีนาคม 2567 ผศ.คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก ดร.ชนิดา บุพตา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ว่าที่ร้อยเอกศุภัทร ศิลาลอย อาจารย์ประจำหลักศูตร วศ.บ.สาขาวิชาอุตสาหการและโลจิสติกส์ อาจารย์กรินทร์ โกสิยานุรักษ์ อาจารย์ประจำหลักศูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ร่วมต้อนรับท่านอาจารย์สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ในโอกาสศึกษาดูงานสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมีอาจารย์วรเมธ ทองตัน อาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เป็นวิทยากรและพาเยี่ยมชมศูนย์ ENMEC