สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

หลักสูตรวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ศึกษาดูงาน สถานประกอบการ ณ บริษัท เอ็มอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 อาจารย์ศุภัทร ศิลาลอย อาจารย์ประจำหลักสูตร
วศ.บ.
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ สำนักวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก นำนักศึกษาของหลักสูตรฯ  ชั้นปีที่ 2 จำนวน 10 คนเข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ระบบการจากสถานที่ปฏฺิบัติงานจริง
บริษัท เอ็มอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด