สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

ผศ.คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก เข้าพบปะนักศึกหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 66 ผศ.คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
และ
นวัตกรรม มทร.ตะวันออก ได้เข้าพบปะนักศึกหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสอบถามข้อมูลความเป็นอยู่นักศึกษาสังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ด้านการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียน และสอบถามความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวัน สอบถามความต้องการเพิ่มเติม ปัญหาอุปสรรค หรือข้อเสนอแนะของนักศึกษา พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาในการใช้ชีวิตมหาลัยฯ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก