สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

ผศ.คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก เข้าพบปะนักศึกหลักสูตร วศ.บ. อุตสาหการและโลจิสติกส์

  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 66 ผศ.คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
และ
นวัตกรรม มทร.ตะวันออก ได้เข้าพบปะนักศึกหลักสูตรวศ.บ. อุตสาหการและโลจิสติกส์ เพื่อสอบถามข้อมูลความเป็นอยู่นักศึกษาสังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
ด้าน
การเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียน และสอบถามความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวัน สอบถามความต้องการเพิ่มเติม ปัญหาอุปสรรค หรือข้อเสนอแนะของนักศึกษา พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาในการใช้ชีวิตมหาลัยฯ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
และ
นวัตกรรม มทร.ตะวันออก