สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

ขอแสดงความยินดี นายสุพัฒน์พงศ์ เทียมมาลี และนายณัฐวุฒิ อิ่มอาบ ได้รับการรับรองจากการสอบแข่งขัน ในงาน KMITL TECH TALK 2023 ในวันที่ 13 ก.ย.66 ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ขอแสดงความยินดี
นายสุพัฒน์พงศ์ เทียมมาลี และนายณัฐวุฒิ อิ่มอาบ
นักศึกษาหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก
ได้รับการรับรองจากการสอบแข่งขัน ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี
Automation platform programming with PLC next Technology Bachelor Level Programming of an automation application for Industry 4.0 IEC 61131-3 programming Web HMI and Monitoring ในงาน KMITL TECH TALK 2023
ในวันที่ 13 ก.ย.66 ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง