สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

คณาจารย์หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เข้าร่วมจัดแสดงผลงานและร่วมประชุมใหญ่ครั้งที่ 15 ในงาน KMITL TECH TALK 2023 ที่ 12-14 ก.ย. 66

เมื่อวันที่ 12-14 ก.ย. 66 คณาจารย์หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก พร้อมด้วยนักศึกษา 2 ราย เข้าร่วมจัดแสดงผลงานและร่วมประชุมใหญ่ครั้งที่ 15 ในงาน KMITL TECH TALK 2023 โดยมีกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในโครงการความร่วมมือ Education and Training for Automation 4.2 in Thailand
(ETAT) และ 2. กิจกรรม "KMITL TechTalk 2023: Updated Automation and Business Data Analytics for EEC"
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินในระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง