สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และ บริษัท ซี แคปซูล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผศ.คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) กับ นายยุทธชัย ภูคันธะโสม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี แคปซูล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้ในงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกันพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้มีความเข้มแข็งและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ณ บริษัท ซี แคปซูล คอร์ปอเรชั่น จำกัด